نام پروژه: احداث و بهره برداری و انتقال خطوط آبرسانی به شهر بوکان

محل اجراء: بوکان


طول خط انتقال: 30 کیلومتر(به انضمام دو واحد ایستگاه پمپاژ بین راهی و تاسیسات جنبی و احداث 9000مترمکعب مخزن بین راهی)


روش سرمایه گذاری: B.O.T(احداث ،بهره برداری و انتقال)


دوره احداث: 24 ماه

دوره بهره برداری: 20سال


شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و سابقه مدیریتی یا اجرائی پروژه های مشابه


تضمین سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی (به نمایندگی از وزارت نیرو بر اساس ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه و سایر آئین نامه ها و مقررات )خرید آب تصفیه شده در طول مدت بهره برداری را تضمین می نماید.


وضعیت فعلی: در مرحله عقد قرارداد


شماره تلفن دفتر توسعه مشارکتهای غیردولتی: 3459580-0441
شماره فاکس شرکت: 3461070-0441
پست الکترونیکی دفتر: mosharekat (at) waww.ir